Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

zdjęcie: Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej / pixabay/455769
Zapytany przez nas o to, czy w związku z uchwaleniem tzw. lex deweloper, teraz deweloperzy mogą w miastach budować swoje budynki mieszkaniowe w sposób niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „MPZP”, np. wyższe i większe, P. Mec. Piotr Smagała z kancelarii „Smagała Strzelczyk kancelarie radców prawnych” z Wrocławia odpowiedział, że jest to możliwe i w pełni legalne.
W przypadku zamiaru realizacji inwestycji mieszkaniowej deweloper występuje, za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji do właściwej miejscowo rady gminy. Ustalenia MPZP nie wiążą włodarza w zakresie odmiennej treści wydanej decyzji. Ustalenie lokalizacji nie może obejmować terenów przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, ani wymagających uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych poza granicami administracyjnymi miast na cele nierolnicze, wynikającej z przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Rada gminy podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji w terminie 60 dni od dnia złożenia przez inwestora wniosku. Rada gminy, podejmując uchwałę, bierze pod uwagę stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Jak P. Mecenas Piotr Smagała doprecyzował: inwestycję mieszkaniową lokalizuje się na terenie, który ma zapewniony:
 1. bezpośredni dostęp do drogi publicznej, w tym poprzez zjazd albo dostęp pośredni poprzez drogę wewnętrzną, której parametry zapewniają wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej, określone w przepisach odrębnych, przy czym minimalna szerokość drogi nie może być mniejsza niż 6 m;
   
 2. zgodnie z zapotrzebowaniem, dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; 
   
 3. zgodnie z zapotrzebowaniem, dostęp do sieci elektroenergetycznej.
   
 4. w odległości nie większej niż 1000 m, a w miastach, w których liczba mieszkańców przekracza 100 000 mieszkańców - 500 m, od przystanku komunikacyjnego;
   
 5. w odległości nie większej niż 3000 m, a w miastach, w których liczba mieszkańców przekracza 100 000 mieszkańców - 1500 m, od:
  1. szkoły podstawowej, która jest w stanie przyjąć nowych uczniów w liczbie dzieci stanowiącej nie mniej niż 7% planowanej liczby mieszkańców inwestycji mieszkaniowej,
  2. przedszkola, które jest w stanie zapewnić wychowanie przedszkolne dzieciom w liczbie stanowiącej nie mniej niż 3,5% planowanej liczby mieszkańców inwestycji mieszkaniowej.

Ponadto inwestycję mieszkaniową wielorodzinną lokalizuje się na terenie zapewniającym dostęp do urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu o powierzchni stanowiącej co najmniej iloczyn planowanej liczby mieszkańców oraz wskaźnika wynoszącego 4 m2. Zapewnienie dostępu następuje poprzez lokalizację w odległości nie większej niż 3000 m, a w miastach, w których liczba mieszkańców przekracza 100 000 mieszkańców, 1500 m.

Uzupełniając wątpliwości w zakresie wysokości budynków P. Mec. Piotr Smagała wskazał, że jeżeli w odległości nie większej niż 500 m od budynków objętych inwestycją mieszkaniową znajdują się, w istniejącej zabudowie, budynki mieszkalne o wysokości przekraczającej liczbę kondygnacji, o której mowa w ust. 6, wówczas maksymalną wysokość budynków objętych inwestycją mieszkaniową w miejscowościach, o których mowa w ust. 6, wyznacza wysokość najwyższego budynku mieszkalnego w istniejącej zabudowie, a planowaną liczbę mieszkańców ustala się jako iloraz powierzchni użytkowej mieszkań i wskaźnika wynoszącego 28 m2.

Mieszkańcy mogą do wniosku o lokalizację inwestycji mieszkaniowej zgłaszać swoje uwagi, które  wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy.

Następnie Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedkłada radzie gminy projekt uchwały, wraz z opiniami i uwagami oraz wynikiem dokonanych uzgodnień. W przypadku gdy wniosek dotyczy terenu, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedkłada również opracowanie ekofizjograficzne oraz prognozę oddziaływania na środowisko, sporządzone na potrzeby tego planu. Rada Gminy może uchwałę podjąć lub odmówić jej podjęcia.

Piotr Smagała – radca prawny założyciel kancelarii Smagała Strzelczyk www.smagala.pl  posiadający ponad 25 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów funkcjonujących w branży budowlanej i deweloperskiej. W latach 1993 - 1994 pracownik Biura Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie. W latach 1994 - 1999 roku prawnik w kancelarii prawnej International Economic Law Office Co. "IELO" Sp. z o.o. W latach 1999 - 2002 roku prawnik w kancelarii prawnej Beata Gessel i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie i Dyrektor Oddziału Kancelarii we Wrocławiu. Od 2002 roku prowadzi własną kancelarię we Wrocławiu. Pan Piotr Smagała jest doświadczonym prawnikiem sądowym i negocjatorem. Specjalizuje się w obsłudze sporów budowlanych i  nieruchomościowych. Pan Piotr Smagała świadczy obsługę w języku polskim i angielskim. 
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Poznań
17.5°C
wschód słońca: 04:28
zachód słońca: 21:21
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Poznaniu

kiedy
2024-06-24 19:00
miejsce
Scena na piętrze, Poznań, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2024-06-25 19:00
miejsce
Estrada Poznańska, Poznań, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2024-06-26 19:00
miejsce
Klub Miasto, Poznań, ul. Szewska 20
wstęp biletowany
kiedy
2024-06-28 11:00
miejsce
Wielkopolskie Centrum Wspierania...
wstęp biletowany